TRAKYAKENT / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ tarafından Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği 'TRAKYAKENT' ile YUNANİSTAN CUMHURİYETİ tarafından belirleyici isim olarak; Batı-Doğu Trakya BeIediyeler Ağı 'POLİS'

Yunanistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinin, turizm, tarım, ekonomik, kültürel, sosyal ve ticaret konularında ilerleme, gelişme, girişim ve kalkınma amaçları çerçevesinde, devletlere katkıları olmalarını arzulayarak, aşağıdaki maddeleri kabul etmişler ve anlaşmışlardır.

1- Kurumları aracılığıyla Doğu-Batı Trakya Belediyeleri işbirliğini Bölgelerarası ve Sınırlararası alanda ilerletecektir. Her kurum kendi yasasına ve tüzüğüne göre hareket eder ve yönetilir.
2- Belirli zaman dilimlerinde, ekonomi, ticari, turizm, tarım, sosyal hizmetler ve kültürel konulardaki deneyim ve bilgi alışverişi sağlayıp, her iki tarafı da ilgilendiren gelişmeleri amaçlayarak, aralarındaki ilişkileri geliştirecek ve sınırlararası işbirliğini ilerletecek.
3- Ortak programların, çalışmaların, öncülüklerin gelişmesi hedefiyle, karşılıklı ziyaretlerde bulunularak her iki kesimi de ilgilendiren konular görüşülecektir.
4- Karşılıklı ikili ziyaretler ve çok yönlü işbirliği yapılıp, sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik alanlarda aşağıdaki metodlar geçerli olacaktır.
a. Hükümet dışı, kar gözetmeyen, şirket, kurum, kültürel ve sosyal demeklerle, her bölgeden işbirliği yapmak.
b. Orta dereceli işletmelerlerin üyelerarası teknik konularda yardımlaşmaları ve ortak işletmelerin ticari, turizm, kültürel, tarım, teknik, çevre ve spor alanlarında işbirliği yapmalarını sağlamak.
c. Ortak hareketlerle üçüncü devlet ve kurumlarla işbirliği yapmak.
d. Üyelerini mevcut olan her türlü faaliyetler konusunda bilgilendirmek ve böylece işbirliğinin başarıya ulaşmasını sağlamak
e. Her iki tarafın da düzenleyecekleri etkinlikler ve faaliyetlere, her iki tarafında katılmalarına ön ayak olmak ve geliştirmek
f. Kültürel, sosyal, ticari, ve işletme konularında toplantı ve faaliyetler organize etmek.
5- Sınırlararası işbirliklerinde karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi yolunda hazırlanan programlar, taslaklar, ve düşenceler her kurum tarafından kendi hükümetlerine sunulacaktır.
6- Avrupa Birliğinin Bölgelerarası ve Sınırlararası programlar için sunmuş olduğu çift taraflı ödemeler, imkanlar ve olanaklar için işbirliği yapıp ortak çalışacaklardır. Yunan tatrafı bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Türkiye nin Avrupa Organlarının sunmuş olduğu imkanlardan yararlanması, istek ve arzularının kabul edilmesi için öncü rolünü alıp bunun gerçekleşmesi için çalışacaktır.
7- Her iki kurum Avrupa Birliği Sınırlararası üyeliğine, "Avrupa bölgeleri" ne Şirket ve organizelerine, ve her türlü organizelere, birliklere, kar gütmeyen kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine, amaçlarına hizmet etmek için üyelik başvurusunda bulunacaklardır.
8- Her iki kurum mevcut anlaşma gereğince, tüzüklerinde yer alan hedeflerin ve amaçların gerçekleşmesi için her türlü inisiyatifi üstleneceklerdir.
Türk - Yunan halkının dostluk, barış ve işbirliği çerçevesi kapsamında, bu anlaşmanın tüm şartlarını kabul edip, bağlayıcı hükümlerle hedeflerinin gerçekleşmesi için beraber çalışacaklardır. Anlaşma, imzalandığı günden itibaren geçerli olup, kurumlardan herhangi birisinin imzasını çekmesiyle otomatikman geçersiz sayılır.
Anlaşma üç ayrı nüshada imzalanmıştır, Türkçe, Yunanca ve İngilizce. İki kurum, eşdeğer geçerli nüsha alırlar. Her iki kurumun kuruluş tüzükleri ve yasal prosedürleri ilişik olarak anlaşmanın ayrılmax bir bölümüdür.
17 Mart 2001 Cumartesi / SAPES (Şapçı)
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Doğu-Batı Trakya Belediyeleri Birliği 'TRAKYAKENT' ile BULGARİSTAN CUMHURİYETİ Trakya Bölgesel Belediyeler Birliği 'RAM TRAKIA' arasında İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Yerel yönetimlerin gelişmesinin ve güçlenmesinin Balkanlar'da demokrasiye ve kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını bilerek;Trakya Bölgesinde sürekli kalkınma hedefiyle, yerel yönetimler ile yerel (kuruluşların karşılıklı faaliyetlerde bulunabilmesi, bilgi ve deneyim alışverişi yapabilmesi için elverişli koşullar yaratarak; Müşterek faaliyetler ile Uluslar arası projelerin hayata geçmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti'nin; tarım, turizm, kültür, ticaret, sağlık ye sosyal konularda ilerleme, gelişme, girişim ve kalkınma amaçları çerçevesinde, devletlere katkıları olmasını arzulayarak;

Aşağıda ki maddeleri kabul etmişler ve anlaşmışlardır.

1- Bu protokol taraflar arasında yapılan bütün ortak faaliyetler için geçerlidir. Her kurum kendi yasalarına ve tüzüğüne göre hareket eder ve yönetilir.

2- İki taraf arasında ki işbirliği; ortak yararlar, eşitlik, açıklık ve ahlak esasları üzerine gelişecektir.

3- Bölgenin gelişmesine ait uluslararası projeler hazırlanarak; Avrupa Konseyi programları çerçevesinde yerel yönetimlerin sınır ötesi işbirliklerinin gelişmesi için olumlu deneyim ve bilgi alış verişi yapılarak projelerin ve programların hayata geçirilmesi için işbirliği yapılacaktır.

4- İki taraf sınırlar ve bölgeler arası işbirliği programlarını kendi devletlerine sunar.

5- Yabancı kredilerle yapılacak olan ortak projelerde iki tarafında eşit hakları ve sorumlulukları vardır.

6- İki taraf arasında yapılacak olan işbirliği alanları ve konuları; a-) tarım, b-) turizm, c-) ekonomi, d-)ticaret, e-) kültür, f-) sağlık, g-) spor, h-) çevre, i) taşımacılık, j-) afet ve acil durumlarda yardımlaşma.

7- İki taraf 6. maddede sayılan konularda sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek maksadı ile karşılıklı yarar teşkil eden konularda görüşmeler, seminerler, kongreler toplantılar ve törenler düzenler.

8- İki taraf üyelerine işbirliği imkanları konusunda bilgi vereceklerdir.

Her iki taraf Türk ve Bulgar halkının dostluk, barış ve işbirliği çerçevesi kapsamında bu protokolün tüm şartlarını kabul edip bağlayıcı hükümlerle hedeflerinin gerçekleşmesi için beraber çalışacaklardır. Protokol imzalandığı günden itibaren geçerli olup, kurumlanan herhangi birinin imzasını çekmesiyle otomatikman geçersiz sayılacaktır.
Protokol üç ayrı nüshada imzalanmıştır; Türkçe, Bulgarca ve İngilizce. İki kurum eşdeğer geçerli nüsha alırlar. Her iki kurumun kuruluş tüzükleri bu protokolün ayrılmaz bütünüdür.
8 Ekim 2001 Pazartesi
 

"YUNANİSTAN - TÜRKİYE - BULGARİSTAN BELEDİYELER BİRLİĞİ AĞI" YUNANİSTAN CUMHURİYETİ tarafından belirleyici isim olarak 'POLİS'  -  TÜRKİYE CUMHURİYETİ tarafından belirleyici isim olarak 'TRAKYAKENT'  -  BULGARİSTAN CUMHURİYETİ tarafından belirleyici isim olarakta “RAM TRAKIA” 

Yunanistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyetin turizm, tarım, ekonomik, kültürel sosyal ve ticaret konularında ilerleme, gelişme ve kalkınma amaçları çerçevesinde devletlere katkıları olmalarını arzulayarak, aşağıdaki maddeleri kabul etmişler ve antlaşmışlardır.

1- Kurumları aracılığı ile Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan Belediyeler Birlikleri aralarındaki işbirliğini Bölgelerarası ve Sınırlararası alanda ilerletecektir. Her kurum kendi yasasına ve tüzüğüne göre hareket eder ve yönetilir.
2- Belirli zaman dilimlerinde ekomomi, ticari, turizm,tarım, sosyal hizmetler ve kültürel konulardaki deneyim ve bilgilerini öteki Birliklere aktaracak ve her üç tarafıda ilgilendiren gelişmeleri paylaşacak, aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve sınırlar arası işbirliğinin ilerletilmesini amaçlayacak.
3- Ortak programların, çalışmaların ve öncülüklerin gelişmesi hedefiyle karşılıklı ziyaretlerde bulunularak her üç kesimide ilgilendiren konular görüşülecektir.
4- Karşılıklı ziyaretler, çok yönlü işbirlikleri yapılarak ve aşağıda sıralanmakta olan metodlar kullanılarak bölgelerin sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik alanlarda gelişmesine katkı sağlanacaktır.
a. Her bölgeden, hükümete bağlı olmayan, kar amacı gözetmeyen şirket veya kurum, kültürel ve sosyal derneklerle, kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b. Orta dereceli işletmelerin üyeler arası teknik konularda yardımlaşmaları ve ortak işletmelerin ticari, turizm, kültürel, tanm, teknik, çevre ve spor alanlarında işbirliği yapmalarını sağlamak.
c. Ortak hareketle üçüncü devlet ve kurumlarla işbirliği yapmak.
d. Üyelerin mevcut olan her türlü faaliyetler konusunda bilgilendirmek ve böylece işbirliğinin başarıya ulaşmasını sağlamak.
e. Tarafların düzenleyecekleri etkinlikler, fuarlar ve faliyetlere katılmalarına ön ayak olmak ve bu faliyetleri geliştirici yönde çalışmak.
f. Kültürel, sosyal, ticari ve işletme konularında toplantı, konferanslar ve faaliyetler organize etmek
5- Sınırlar arası işbirliklerinde karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi yolunda hazırlanan programmlar, taslaklar ve düşünceler her kurum tarafından kendi hükümetlerine sunulacaktır.
6- Avrupa Birliğinin Bülgelerarası ve Sınırlararası programlan için sunmuş olduğu çift taraflı ödemeler, imkanlar ve olanaklar için işbirliği yapıp ortak çalışacaklardır. Yunan tarafı bir Avrupa Birliği üyesi olarak Türkiye ve Bulgaristanın, Avrupa Organlarının sunmuş olduğu imkanlardan yararlanması, istek ve arzularının kabul edilmesi için öncü rolünü üstlenip bunların gerçekleşmesi için çalışacaktır.
7- Yukarıda adı geçen Belediyeler Birlikleri Avrupa Birliği Sınırlararası üyeliğine, ”Avrupa Bölgelerine”, Şirket ve Organizelere, başka birliklere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine, amaçlarına hizmet etmek için üyelik başvurusunda bulunacaktır.
8- Belediyeler Birlikleri, doğal afetlerle mücade konusunda ortak hareket edip bu yöndeki gelişmeleri inceleyip çalışmalar yapacaktır.
9- Birlikler, mevcut antlaşmanın hedeflerine ve kendi tüzüklerinde yer alan amaçlara ulaşmak için her türlü inisiyatifi üstleneceklerdir.
Her üç tarafta dostluk, barış ve işbirliği çerçevesi kapsamında, bu antlaşmanın tüm şartlarını kabul edip, bağlayıcı hükümlerle hedeflerinin gerçekleşmesi için beraber çalışacaklardır. Antlaşma imzalandığı günden itibaren geçerli olup kurumlardan herhangi birinin imzasını çekmesiyle otomatikmen geçersiz sayılır.
Antlaşma dört ayrı nüshada imzalanmıştır, Yunanca, Türkçe, Bulgarca ve İngilizce. Kurumlar eşdeğer geçerli nüsha alırlar. Kurumların kuruluş tüzükleri ve yasal prosedürleri ilişik olarak anlaşmanın ayrılmaz bir bölümüdür.
10 Aralık 2005 / Cumartesi