TRAKYAKENT / KURUMSAL KİMLİK
  KURUMSAL KİMLİK

Türkiye Avrupa Konseyi çerçevesinde, 21 Mayıs 1980 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde imzaya açılan yerel topluluklar ve yönetimler arasında sınır ötesi işbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesini 4 Şubat 1998 tarihinde Fransa'nın Strazburg şehrinde imzaladıktan sonra 1 Şubat 2000 tarihinde işbu sözleşme Türkiye’nin diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin yerel yönetimleriyle kurulacak işbirliği bakımından ve sadece Türkiye’deki özel idareler, belediyeler, köyler ve mahalli idare birliklerinde geçerli olmak kaydı ile 4517 sayılı onaylanmış ve 4 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak ve yürürlüğe konularak uluslararası girişimlerin ve Türkiye’deki yasaların başlıkları, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği’nin hareket mekanizmasını teşkil etmektedir.

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği, 13 Ekim 2000 tarihinde 2000/1461 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandı ve 28 Kasım 2000 tarih ve 24244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kısa ismi TRAKYAKENT olan Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği, Sınır Ötesi İşbirliği çalışmalarını yürüten Belediyeler Birliği’dir.
 
  GÖREV VE AMAÇLAR
Yerel yönetimde verimliliği sağlamanın ve arttırmanın yollarından biri de, en uygun (optimal) hizmet alanına ulaşmak ve hizmet alanının sınırlarının hizmetin gereklerine göre belirlemektir. Birlikler, bu zorluğun kolayca aşılmasına ve hizmetin gerektirdiği en uygun büyüklüğe ulaşılmasına olanak sağlayan, sıklıkla yararlanılması gereken kamu kurumlarıdır.

Yerel yönetimler, kendisi yerel yönetim olmayan birlikler aracılığıyla kamu hizmetini verimli şekilde yürütme olanağına sahiptir.

5355 sayılı Kanunun 3'ncü maddesine göre Yerel Yönetim Birliği, "Birden fazla yerel idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisidir. "Söz konusu kanun, Birlikler ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer vermiş, hüküm bulunmayan bazı durumlarda Belediye Kanunundaki hükümlere atıfta bulunarak, oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT; 4517 sayılı Kanunla kabul edilen Avrupa Konseyi Sözleşmesine dayanarak ve Dışişleri Bakanlığından alınan olumlu görüş ve bu Bakanlığın eş güdümünde, anılan Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan Devletlerin Yerel Yönetimleri ile işbirliği yapmaktadır. Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT Avrupa Konseyinin Yerel Topluluklar ve Yönetimler arasında Sınır Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesinde sayılan,

 * Çevre Tarım ve Mekansal Planlama
 * Turizm
 * Kültür Eğitim ve Araştırma
 * Taşımacılık, Ulaştırma
 * Ekonomi ve İstihdam
 * Sınır Nüfusu, Sağlık, Sosyal Hizmetler

 * Afet ve acil durumlarda yardımlaşma konularında,

Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraf olan Devletlerin Belediye ya da Belediye Birlikleriyle işbirliği protokolleri yapabilecektir. Birlikler, 1961 Anayasasında yer almış ve 1982 Anayasasının 127'nci maddesinin 6'ncı fıkrasında; yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile kurdukları ve görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenen birer kamu tüzel kişisi olan birlikler olarak tanımlanmıştır.

Başlangıcından bu yana, 1580 sayılı Belediye Kanununun 133'ncü, 148'nci maddelerine göre oluşan ve faaliyet gösteren birlikler, bu kanunun mülga olması, yerine geçen 5272 sayılı kanunun iptali sürecinde, bir süre yasal dayanak konusunda boşluk yaşamışlarsa da,  26/05/2005 tarih ve 5355 sayılı Kanun ile diğer mahalli yönetimleri düzenleyen kanunlardan bağımsız olarak yeni bir kanuna kavuşmuşlardır.